het Compliancekantoor

Visie

Het is onze visie dat het vertrouwen van de maatschappij in accountants en accountantsorganisaties vanzelfsprekend moet zijn. Om het vertrouwen terug te winnen, is het van cruciaal belang dat accountantsorganisaties integer zijn en kwalitatief hoogwaardig functioneren.

Dat uit zich in de robuuste kwaliteit van de uitgevoerde controle-opdrachten. De kwaliteit van de controle-opdrachten is vooral afhankelijk van een goede beroepsuitoefening door de accountant. Hij moet zich professioneel-kritisch opstellen, de beroepsregelgeving naleven en te allen tijde handelen in het publiek belang. Controle-opdrachten worden echter uitgevoerd in een systeem waarin ook prikkels aanwezig zijn om andere belangen (zoals commercieel- of het eigenbelang) centraal te stellen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de controleverklaring van een externe accountant zekerheid toevoegt aan de financiële verslaggeving en bijdraagt aan het vertrouwen van gebruikers. Een wezenlijk kenmerk van het controleproces is dat niet op voorhand valt te voorspellen wie de directe gebruikers zijn van een gecontroleerde jaarrekening. Gebruikers variëren van particulieren, investeerders, financiers, de overheid tot concurrenten. Financiële rapportages vormen een bron van geobjectiveerde informatie waar gebruikers belangrijke beslissingen op baseren. Het is essentieel de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van financiële rapportages te verbeteren. Externe accountants vervullen hierin een belangrijke maatschappelijke rol.